پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 18 آذر 1398
 • EN
نشریات

چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی ایران

  بروشور شیوه نامه آوانگاری کلی نامهای جغرافیای ایران
   نقشه آوانگاری تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران
    ضمیمه نسخه فارسی فرهنگ اصطلاحات استانداردسازی‌ نام‌های جغرافیایی سازمان ملل2007
     نسخه فارسی فرهنگ اصطلاحات استانداردسازی‌ نام‌های جغرافیایی سازمان ملل2002

      بروشور معرفی کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی نام های جغرافیای ایران


        فهرست اخبار


          5.3.5.0
          V5.3.5.0